Stowarzyszenie Ludwigsburg
Polnische Verein Ludwigsburg

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z.
Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg

Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde in Ludwigsburg e.V.

Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg
Strona główna / Home
Zarząd  / Vorstand
Galeria / Galerie
Informacje / Informationen
Impressum
.

     

O nas   /  Über uns


Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde
in Ludwigsburg e.V.

Moldaustr. 20
71638 Ludwigsburg
e-Mail: Tadeusz.Rogala@t-online.de

Amtsgericht Ludwigsburg VR 1490                                                                                                 

Bankverbindung

Kreissparkasse  Ludwigsburg

IBAN: DE04 60450050 0000122971

SWIFT-BIC: SOLADES1LBGNasze stowarzyszenie jest organizacją użytyczności publicznej i złożone
dobrowolne datki na działałność stowarzyszenia  można odpisać
 od podatku.

Unser Verein ist ein gemeinnütziger Verein und die Spende
 für den Verein kann man steuerlich absetzen.


Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z.Rok założenia: 12.03.1995


Cel stowarzyszenia: 

Pielęgnowanie polskiego języka, kultury i tradycji  na bazie artykułów  20 i 21 traktatu pomiędzym Republiką Federalną Niemiec i Rzeczypospolitą Polską z roku 1991.


Zadaniem Stowarzyszenia jest m.in.:

- popieranie nauki  języka polskiego, polskiej kultury i tradycji,

- wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego w oparciu o odpowiednie wskazania niemieckiej i polskiej Konferencji Episkopatu,

- udzielanie pomocy innym stowarzyszeniom, których celem jest popieranie języka polskiego, kultury i tradycji zgodnie z przepisami prawa,

- popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim,

- organizowanie i sprawowanie opieki nad wycieczkami będącymi formą kształcemnia.
             
Stowarzyszenie działa bezinteresownie i oparte jest na społecznej działalności członków. Za pracę w stowarzyszeniu członkowie nie jest pobierają wynagrodzenia.

Środki finansowe Stowarzyszenia mogą być jedynie używane dla celów zawartych w statucie.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby pełnoletnie i prawne, które pragną urzeczywistniać zadania Stowarzyszenia. Młodzież poniżej 18 lat potrzebuje zgody rodziców. Prawo głosu mają dopiero członkowie pełnoletni.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z pożytkiem dla naszej wspólnoty, miejsca zamieszkania, a także dla  rozwoju własnej osobowości.
Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde in Ludwigsburg e.V.


Gegründet: 12.03.1995

Zweck des Vereins:

Pflege der polnischen Sprache, Kultur und Traditionen auf der Grundlage der Artikel 20 und 21 des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen 1991.

 
Die Aufgabe des Vereins ist u.a:

- Förderung der polnische Sprache, Kultur und Tradition,

- Bildung der jungen Generation im Geiste und im Einklang mit der Lehre der römisch-katholischen Kirche auf der Grundlage geeigneter Angaben deutschen und polnischen Bischofskonferenz,

- Unterstützung der anderen Vereine, deren Ziel es ist, die polnische Sprache, Kultur und Traditionen in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu fördern,

- Um die Freundschaft und den kulturellen Austausch zwischen den Polen und den Deutschen zu fördern,

- Organisation der Ausflüge, die eine Form der Bildung sind.
           

Der Verein ist selbstlos tätig und ist angewiesen  an den sozialen Aktivitäten der Mitglieder. Für die Arbeit erhalten die Vereinsmitglieder keine Vergütung.

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die in der Satzung festgelegten Zwecke verwendet werden.

Mitglied des Vereins kann eine Person werden die volljährig und juristischen ist, die die Aufgaben des Vereins verwirklichen wollen. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung der Eltern. Das Wahlrecht haben nur die volljährigen Personen.

Wir laden alle ein, zum Wohle unserer Gemeinde und Wohnort  und auch für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit, zur Zusammenarbeit   in unserem Verein.Dokumente zum Herunterladen:


  Satzung
                                            
  Beitritterklärung
                                             
  SEPA Formular
                                            

Kontakt  E-Mail:   Tadeusz-Rogala@t-online.de

Besucherzähler Homepage